Dystrybucja  artykułów spożywczych
O nas
   
O nas

Firma Handlowo-Us?ugowa KiA Pyszne food Spó?ka Jawna powsta?a w 1994 roku. W pocz?tkowym okresie dzia?alno?ci ?ci?le wspó?pracowali?my z zak?adami mleczarskimi dystrybuuj?c ich produkty na rynku lokalnym.


Z czasem poszerzali?my nasz? ofert? oraz zasi?g dzia?ania przedstawicieli handlowych. Dzi?ki konsekwentnie realizowanej przez w?a?cicieli i pracowników "polityce sprzeda?y i rozwoju" firma osi?ga planowany, coroczny wzrost wysoko?ci przychodów.

Wychodz?c naprzeciw rosn?cym wymogom prawnym po integracji naszego kraju z Uni? Europejsk? oraz pragn?c sprosta? oczekiwaniom Klientów, w 2003 roku firma wdro?y?a System Zarz?dzania Jako?ci? zgodnie z ISO 9001:2000 oraz System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem produkcji ?ywno?ci zgodnie z zasadami HACCP.

Firma KiA Pyszne food w miar? swych mo?liwo?ci w??cza si? we wszelkiego rodzaju inicjatywy pomocowe, mi?dzy innymi dla dzieci niepe?nosprawnych, chórów, szkó? i klubów sportowych.Wierz?c, ?e jeste?my w stanie zaspokoi? Pa?stwa oczekiwania liczymy na owocn? wspó?prac?. Prosimy o korespondencj? elektroniczn? z nasz? firm?, b?dziemy szczególnie wdzi?czni za kierowanie wszelkich krytycznych uwag o naszej pracy.

Pozdrawiaj? Pa?stwa
W?a?ciciele, Zarz?d i Pracownicy Firmy KiA Pyszne food.


 

 

 
Newsletter
Darmowe informacje na skrzynce e-mail dla Klientów K i A Pyszne.
Zarejestruj się:
Wasze opinie
Masz uwagi, sugestie, pytania?
Skorzystaj z ankiety i oceń nas!
Kontakt
 
Oddzia? KRAKÓW
pl. Rybitwy C 51 do 56
tel./fax 0-12 292 46 31
 
Magazyn g?ówny:
TENCZYNEK k/KRZESZOWIC
tel./fax 0-12 282 64 82
e-mail:kia@pyszne.com.pl
Zapytanie ofertowe
Chcesz zamówić interesujące Cię produkty?
Skontaktuj się
z nami!
Współpraca
Produkty WŁASNEJ MARKI oraz znanych wiodących producentów.
Atrakcyjne warunki handlowe, oferty promocyjne.
Niezawodna obsługa zapewniająca komfort handlowy i wygodę.
Nasi partnerzy
 
dystrybucja artykułów spożywczych | hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych | zaopatrzenie zakładów piekarskich
zaopatrzenie zakładów cukierniczych | zaopatrzenie sklepów spożywczych | zaopatrzenie sklepów detalicznych
hurtownia spożywcza małopolska (Kraków, Krzeszowice) | dystrybucja i hurtowa sprzedaż cukru | dystrybucja i hurtowa sprzedaż masła | dystrybucja i hurtowa sprzedaż margaryny | dystrybucja i hurtowa sprzedaż makaronów
dystrybucja i hurtowa sprzedaż soków | dystrybucja i hurtowa sprzedaż mleka | dystrybucja i hurtowa sprzedaż serów
dystrybucja i hurtowa sprzedaż twarogów | dystrybucja i hurtowa sprzedaż jogurtów | dystrybucja i hurtowa sprzedaż konserw | dystrybucja i hurtowa sprzedaż majonezów | dystrybucja i hurtowa sprzedaż musztardy | dystrybucja i hurtowa sprzedaż oleju jadalnego
Copyright by K i A Pyszne 2006 |